Aşk'a depresif teknoloji'ye bağımlı biri.

Aşık oldum galiba

3 sene önce gitmekal tarafından yazılmıştır.
anasayfa
anasayfa
anasayfa

soyleyemediklerim1
Merhaba GitmekaL.Com takipçileri ve arama motorlarında başlığı görüp gelen misafir dostlarım. Hayatıma öyle biri girdi ki beni benden aldı desem sanırım abartmış olmam!

Hayatıma girdiği günden bu yana, hayatımda birçok şey değişti desem yanlış olmaz. Sabırsız ve sinirli biri iken, sabırlı ve sakin biri olma yolunda emin adımlarla yürüyorum ve bu değişim hoşuma gitmiyor değil.

Gözleri amazon ormanlarının yeşilini almış gibi büyüleyici ve etkileyici! Gözlerimi, gözlerinden alamıyorum desem çok doğru bir kelime kullanmış olurum ve en önemli şey sevgimin,aşkımın yani ona karşı hissettiğim bütün duyguların karşılığı onda da mevcut.

Sevdiğiniz kadının da sizi sevmesi kadar insanı mutlu ve mesut eden başka bir şey yokmuş. İnsan bunu tadınca ve hissedince farkına varıyor.Sevmek çok güzel de sevilmek daha bir güzel be abi!

Aşık oldum sanırım ben, gözleri, saçları, kirpikleri,mimikleri ve en önemlisi kalbi her saniye Silüeti gözlerimin önünde…

Not : Sevdiğiniz kadını küçük, saçma ve gereksiz konular yüzünden kaybetmeyin!

18 Haziran 2016
2 Yorum Yapıldı

Uygar Doğanay – Gizli Sevdam

4 sene önce gitmekal tarafından yazılmıştır.
anasayfa
anasayfa
anasayfa

Hemen hemen herkesin bir tek kendisinin bildiği bir sevdiği olmuştur. Kimileri buna platonik der, kimileri gizli sevda… Şarkı sözleri ve söyleyeni ile on numara.

14 Ocak 2015
Yorum Yok :(

Selefilik İtikadı

4 sene önce gitmekal tarafından yazılmıştır.
anasayfa
anasayfa
anasayfa

tasavvuf1
Selefîyye itîkâdî konulara aklın karıştırılması konusunda Mu’tezile mezhebinin tam tersidir. Mu’tezile mezhebi aklı birinci sıraya koymakla beraber akıl ile naklin çeliştiği durumlarda aklı kullanarak tevile gider ve genel olarak felsefeci bir tutum benimserken, Selefiyye mezhebi ise itîkâdî konularda akla yer vermez, sadece nakil (Kur’an ve Sünnet) ile hareket eder. Müteşabihler konusunda müteşabihi olduğu gibi kabul ederek, bu ayetlerde kastedilen mânâyı insanların bilemeyeceğini, konunun mânâsını Allah’a havâle ettiklerini belirtirler.

Kuran’da geçen Allah’ın eli gibi antropomorfik ifâdeler çoğu Sünni ve Şiî tefsirci tarafından “Allah’ın kudreti” şeklinde anlaşılır. Örneğin; Fetih suresi 10. ayette (48/10) geçen Hamdi Yazır’ın Türkçe Kur’an Meâline göre ayetin meâli şöyledir:

“ Her halde sana biat edenler ancak Allah’a bîat etmiş olurlar. Allah’ın eli (kudreti) onların elleri üstündedir. Onun için her kim cayarsa yalnızca kendi aleyhine caymış olur. Her kim de Allah’a verdiği sözü yerine getirirse O da ona yarın büyük bir mükâfat verecektir. ”
Elmalılı Hamdi Yazır, eli ifadesini Selefiyye gibi ele almayıp kudreti şeklinde parantez içinde açıklamada bulunmuştur. Bununla birlikte Selefîyye mezhebinde yukardaki örnekte yer alan metinde açıklandığı gibi, bu ve benzeri ifadeler daha zâhirî boyutta alınır ve aklî bir şekilde tevil edilmez. Selefîlerde bu gibi müteşabih ayetleri “Allah’ın bir eli olduğu ayette belirtilmiştir, buna göre Allah’ın bir eli vardır; fakat bu elin keyfiyeti (nasıllığı) nedir biz bilemeyiz, bunu Allah’a havâle ederiz.” şeklinde cevaplandırırlar. Hiçbir şekilde tevile gitmezler.

Selefîyye mezhebi, akıl ve nakil (Kur’an ve Sünnet) konusunda mutlak nakle inanır ve aklı sahih nakle tâbi görür. İman esasları ile ilgili konularda Kur’an ve Sünnetteki açıklamalar ile yetinip bunları aynen kabul eder. Bu kabule müteşâbihler de dâhildir, te’vîl (görünür anlam dışında bir başka anlamda kabul etme) etmemekle beraber Mücessime’nin yaptığı gibi tecsîm (yani cisimleştirme) de yapmazlar.

Genellikle Hanbelî fıkıh mezhebine bağlı olanlar i’tikatta Selefîdirler. Ancak Selefîler fıkıhta mezheb taklidini benimsemedikleri için kendilerini bir mezhebe bağlı saymazlar. Dört büyük imamı esas alırlar, hâdis’e ve hadis âlimlerine çok önem verirler, itîkâd olaraksa İbn-i Teymiye’yi Şeyhülislam olarak görürler ve dini belli bir konuda ihtilâf varsa genel görüşe yani icma’ya uyarlar. Bugün Selefilerin en yoğun olduğu bölge Suudi Arabistan’dır.

İman Görüşü
Büyük Selef âlim ve muhaddislerinin iman konusundaki görüşü genelde şöyledir:

İman kalp ile tasdik, dil ile ikrar ve azalarla âmeldir.
Selefiyye’ye göre âmel imanın bir parçası olduğu için, eğer âmellere gereken özen gösterilmezse, iman hem nicel hem de nitel açıdan azalır. Tam tersinde; eğer âmellere çok fazla önem verilirse ve şahıs âmeli yönden kendisini geliştirirse, imanı hem nicel hem de nitel açıdan artar.

11 Ocak 2015
Yorum Yok :(

Selefilik

4 sene önce gitmekal tarafından yazılmıştır.
anasayfa
anasayfa
anasayfa

tasavvuf1
Selefîyye
ya da Selefîlik, (Arapça: السلفية) Temelleri İbn-i Teymiye tarafından atılmış olan İslâm dîni itikadî mezheplerinden biridir. Selef halefin tersidir ve tarihsel olarak önde olanlar anlamına gelir.

Selefîyye, dinde selef kabul edilen kişilere hiçbir değişiklik yapmadan tâbi olmayı esas alır.

Eş’ârîlik ve Mâtûridîlik kurulana kadar Sünni Müslümanlar i’tikadî yönden Selefîyye’ye bağlı sayılıyordu. Müslümanlar arasında mezheplerin kurulmuş olduğu 8. ve 9. asırların öncesinde yaşayan sahabe ve tabiin gibi Müslümanlar“Selef-i Salihin” kabul edilir ve doğru yolda olduklarına inanılırdı. İslam tarihindekien eski hareketlerden biri olan Selefi gelenek; Ehl-i sünnet-i hassa, Ehl-i Hadis,Ashabu’l-Hadis gibi isimlerle de anılmıştır. Selefi gelenek hadisçilerin temsil ettiği bir ekol olması, katı nakilci tavrı, aklı öncelemekten kaçınması, kıyas ve re’y gibimetodlara itîbar etmemesi ile farklılaşır. Bu noktada Kûfe’de başlayıp Irak’ta kurumsallaşan rey ekolünden farklılaşmaktadır. Hanbeliliğin de kurucusu olan imam Ahmed bin Hanbel ile ilk devresini yaşayan Selefilik, Harranlı İbn-i Teymiyye ile ikinci aşamasını geçirdi.

Günümüzde de devam eden üçüncü kuşağın öncüsü, 18. yüzyılın başında doğmuş olan Muhammed bin Abdülvahhab’dır. Selefiyye terimi günümüzde çoğu kez Hanbeli ekolünden Muhammed bin Abdülvahhab’ın öğretilerini benimseyen ve İslam Coğrafyası’nda karşıtları tarafından yaygın şekilde Vahhâbîlik olarak tanımlanan inanç sistemine mensup kişileri tanımlamak için kullanılmaktadır. Ehl-i Sünnet’in dışında olan Vahhabilik mezhebi Haricîler kollarından biri sayılır. Nitekim günümüzdeki Selefi ve Vahhabi toplumların fikirleri ve davranışları Haricilerle mutabıktır. Vahabi ve Selefiler diğer itikad ve mezheb Müslümanlarını, küfür, şirk ve bidat ile itham etmektedirler.

11 Ocak 2015
Yorum Yok :(

Why This Kolaveri Di

4 sene önce gitmekal tarafından yazılmıştır.
anasayfa
anasayfa
anasayfa

İzlerken hem güldürecek hemde kulağınıza hitap edecek süper bir şarkı ile sizleri karşı karşı bırakıyorum.

6 Ocak 2015
Yorum Yok :(
Toplam 4 sayfa, 2. sayfa gösteriliyor.1234